RSS
当前位置 : 主页>电脑文章>网络技术>

QQ直接对话代码|QQ不加好友直接对话

来源:互联网 作者:佚名 时间:04-08 13:39:53 浏览:
样式预览 代码展示
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:1 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:2 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:3 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:4 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:5 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:6 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:7 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:8 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:9 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:10 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:11 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:12 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:13 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:14 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:15 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:16 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:17 border=0/></a>
HTML-在网页中激活QQ对话
<a href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=417448446Site=By%20Dvbbs&Menu=yes target=_blank><img src=http://wpa.qq.com/pa?p=1:417448446:20 border=0/></a>

需要注意的是需要把以上里面的QQ号码(417448446)换成自己的号码,

或者可以再QQ官方网站:http://wp.qq.com/index.html 进行修改,生成新的网页代码,放置在里面就可以了